Privacyverklaring

PDF Versie: Privacyverklaring GDPR DGZ

1 Algemeen
Fc DasGeneZever hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Fc DGZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen
en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent
maken en deze willen respecteren.
Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
de contactpagina.
1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door DGZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de voetbalbond – L-V- L
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
– Het tegemoet komen aan de voorwaarden van de verzekeraar
1.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
1.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van Fc DasGeneZever, de L-V- L en door de vzw SPORTA om tegemoet te komen
aan de voorwaarden van de verzekeraar.

1.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan
diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is,
zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming
kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
1.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
1.6 Bewaartermijn
DGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
grond van de wet is vereist. DGZ verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na beëindiging
van het lidmaatschap.
1.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen
tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens DGZ van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
incidenten;
• We testen en evalueren onze maatregelen minstens één maal per jaar;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
1.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het
hoger vermelde contactpagina kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan
een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
1.9 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met
ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
1.10 Wijziging privacyverklaring
DGZ kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25 April 2018.